Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα

Η ταχύτητα στη Φυσική ορίζεται σαν διανυσματικό μέγεθος με χαρακτηριστικά το μέτρο, την διεύθυνση και τη φορά. Στην προηγούμενη ενότητα ορίσαμε τη σταθερή ταχύτητα όταν το διάνυσμα της ταχύτητας (μέτρο, διεύθυνση και φορά) να είναι σταθερό. Αν το μέτρο ή/και η διεύθυνση ή/και η φορά της ταχύτητας μεταβάλλονται λέμε ότι η ταχύτητα μεταβάλλεται. Παράδειγμα μεταβολής […]

Κίνηση με σταθερή ταχύτητα

Θεωρούμε την κίνηση του ποδηλάτη όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, με τις τιμές των μεγεθών όπως παρουσιάζονται στο σχήμα. Σε αυτή την κίνηση, υπολογίζοντας τη μέση ταχύτητα σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα Δt, βλέπουμε ότι έχει την ίδια τιμή και συγκεκριμένα τιμή ίση με 10m/s. Γενικότερα βρίσκουμε την ίδια τιμή για την μέση ταχύτητα, για κάθε […]

Η έννοια της ταχύτητας

Στη καθημερινή ζωή, χρησιμοποιούμε τον όρο «ταχύτητα» για να δείξουμε πόσο αργά ή γρήγορα κινείται ένα αντικείμενο. Η ταχύτητα εκφράζεται με το χρονικό διάστημα που διανύει το κινητό μια συγκεκριμένη απόσταση. Έτσι ο δρομέας σε ένα αγώνα δρόμου 100μ που κάνει το μικρότερο χρόνο είναι ο ταχύτερος. Επίσης η ταχύτητα εκφράζεται με το διάστημα που […]

Προσδιορισμός της θέσης σώματος στην ευθεία

Αν κοιτάξουμε γύρω μας, βλέπουμε ότι τα πάντα κινούνται. Η κίνηση εμφανίζεται παντού, στο μικρόκοσμο και στον μακρόκοσμο. Στον μικρόκοσμο σε σώματα μικρά που δεν μπορούμε να δούμε, όπως τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα στα μέταλλα, τα άτομα και μόρια ταλαντεύονται στα σώματα και οι κινήσεις αυτές γίνονται αντιληπτές από τα αποτελέσματα τους, π.χ. το ηλεκτρικό […]

Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους

Ας εξετάσουμε το εξής φυσικό φαινόμενο: Μια μπάλα πέφτει από ψηλό κτίριο. Για να περιγράψουμε την πτώση της μπάλας χρησιμοποιούμε ποσοτικές έννοιες όπως «ύψος», «χρονική στιγμή», «ταχύτητα», «επιτάχυνση». Αυτές τις έννοιες ονομάζουμε φυσικά μεγέθη. Ας επαναλάβουμε τον ορισμό: φυσικά μεγέθη είναι οι ποσοτικές έννοιες που μπορούν να μετρηθούν και χρησιμοποιούνται για την μελέτη και περιγραφή […]

Η επιστημονική μέθοδος

Οι φυσικοί μελετούν τα φυσικά φαινόμενα με συγκεκριμένη μεθοδολογία που ονομάζεται επιστημονική μέθοδος. Η επιστημονική μέθοδος αναπτύχθηκε στην διάρκεια πολλών αιώνων και είναι αποτέλεσμα δουλειάς πολλών ανθρώπων. Πατέρας της επιστημονικής μεθόδου είναι ο Γαλιλαίος και είναι σήμερα αποδεκτή από όλους τους επιστήμονες. Η επιστημονική μέθοδος έχει συγκεκριμένα βήματα: Παρατήρηση από τους επιστήμονες ενός φαινομένου που […]

Εισαγωγή – φυσικές επιστήμες

Με τον όρο φυσικές επιστήμες εννοούμε τις πνευματικές ενασχολήσεις του ανθρώπου και συγκεκριμένα δηλώνουμε την μέθοδο που χρησιμοποιούν και την γνώση που έχουν αποκτήσει, κατά τη μελέτη των μεταβολών που συμβαίνουν γύρω στη φύση. Στις φυσικές επιστήμες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η φυσική, η χημεία, η βιολογία και η γεωλογία. Κάθε φυσική επιστήμη έχει το χαρακτηριστικό […]