Απόδοση μιας μηχανής – ισχύς

Κατά τη λειτουργία μιας μηχανής, αυτή απορροφά κάποια ποσότητα ενέργειας και τη μετασχηματίζει σε μια ή περισσότερες μορφές. Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας, το άθροισμα της παραγόμενης ενέργειας είναι ίσο με την ενέργεια που απορροφά η μηχανή. Στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο η μία μορφή ενέργειας που παράγεται είναι χρήσιμη ( Eχρήσιμη ) ενώ […]

Πηγές ενέργειας

Ο ήλιος: πρωταρχική πηγή ενέργειας Κύρια πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας είναι ο ήλιος. Στο εσωτερικό του ήλιου συμβαίνουν πυρηνικές αντιδράσεις, το υδρογόνο με σύντηξη μετατρέπεται σε ήλιο καθώς επίσης έχουμε την απελευθέρωση της πυρηνικής ενέργειας υπό μορφή ακτινοβολίας. Στα φυτά με την διαδικασία της φωτοσύνθεσης με την χρήση της ηλιακής ενέργειας έχουμε τη […]

Διατήρηση της ενέργειας

Σπρώχνουμε μια κούνια για λίγο. Καθώς την σπρώχνουμε καταναλώνουμε χημική ενέργεια η οποία μεταφέρεται στην κούνια και γίνεται μηχανική (κινητική και δυναμική ενέργεια). Μετά από λίγο η κούνια σταματά. Η μηχανική της ενέργεια δεν εξαφανίζεται αλλά μέσω του έργου των δυνάμεων τριβής του αέρα με την κούνια μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια του αέρα. Ας πάρουμε […]

Μορφές και μετατροπές ενέργειας

Στον όρο «ενέργεια» είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί ένας επιστημονικά σωστός και εννοιολογικά πλήρης ορισμός. Η έννοια της ενέργειας από τα μέσα του 19ου αιώνα χρησιμεύει στους φυσικούς για την περιγραφή των φυσικών φαινομένων με ενιαίο τρόπο. Έτσι η ενέργεια που έχει ένα σώμα όταν κινείται λόγω της ταχύτητάς του ονομάζεται κινητική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια […]

Η μηχανική ενέργεια και η διατήρηση της

Εκτοξεύουμε ένα σώμα κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα vo. Tη στιγμή που το σώμα φεύγει από το χέρι μας έχει κινητική ενέργεια ΕKο ενώ η δυναμική ενέργεια είναι μηδέν. Καθώς το σώμα ανεβαίνει το βάρος του καταναλώνει έργο και έτσι η κινητική του ενέργεια μειώνεται, όμως μεγαλώνει το ύψος από το έδαφος και […]

Δυναμική – Κινητική ενέργεια

Θεωρούμε την πολύ αργή ανύψωση ενός σώματος σε ένα ύψος. Για να τα καταφέρουμε πρέπει να ασκήσουμε μία κατακόρυφη δύναμη F με φορά προς τα πάνω που να έχει μέτρο ίσο με το βάρος για να έχουμε σχεδόν μηδενική ταχύτητα. Το έργο της δύναμης F που ασκούμε στο σώμα υπολογίζεται ως εξής: WF = F […]

Ενέργεια: Μια θεμελιώδης έννοια της φυσικής

Η έννοια της ενέργειας εισήχθηκε για πρώτη φορά στη φυσική τον 17ο αιώνα από το Γαλιλαίο. Η ρίζα της λέξης ενέργεια είναι αρχαιοελληνική από τις λέξεις εν (μέσα) και έργο, δηλαδή σημαίνει την εσωτερική ικανότητα κάποιου να παράγει έργο. Αρχικά η έννοια ενέργεια δεν είχε συγκεκριμένο φυσικό περιεχόμενο. Μόλις πριν 200 χρόνια, οι επιστήμονες έδωσαν […]